مــحورهای هـــمایش


 1- برنامه درسی ریاضی مدرسه ای (نظری و فنی و حرفه ای) با تأکید بر کتب درسی

 2- یاددهی و یادگیری حساب و سیستم اعداد و اندازه گیری در دوره ابتدایی

 3- یاددهی و یادگیری جبر پیش از موعد ( Early Algebra ) در دوره ابتدایی و جبر دوره متوسطه

 4- یاددهی و یادگیری هندسه، آمار و احتمالات دوره ابتدایی و متوسطه

 5- استدلال و اثبات، حل مساله، بصری سازی، بازنمایی و مدل سازی در آموزش ریاضی

 6- نقش زبان وگفتگو در آموزش ریاضی ( با تأکید بر محیط های چند زبانه و چند فرهنگی )

 7- نقش مسابقات ریاضی و ارزیابی های بین المللی (TIMSS  و PISA ) در آموزش ریاضی

 8- اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش های مبتنی بر کلاس درس ریاضی

 9- نقش تاریخ ریاضیات در آموزش ریاضی

 10- فناوری و نقش آن در آموزش ریاضی

11- سایر