خانه های ریاضیات نقشه / کروکی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
دست سازه های ریاضی غرفه درجه A 30 0 ریال خانه ریاضیات ملکان
شامل اوریگامی- احجام هندسی- بازی های ریاضی
محصولات خانه ریاضیات غرفه درجه A 30 0 ریال مهدی پناهی
دست سازه های خانه های ریاضیات غرفه درجه A 30 0 ریال
تولیدات خانه های ریاضیات غرفه درجه A 20 0 ریال خانه ریاضیات کرج
فروشگاه
فروشگاه 1 غرفه درجه A 30 0 ریال
نمایشگاه
غرفه1 غرفه درجه A 20 0 ریال
غرفه2 غرفه درجه B 18 1,200,000 ریال
غرفه 3 غرفه درجه A 20 0 ریال
غرفه 4 غرفه درجه A 20 0 ریال