کمیته برگزاری
دکتر علی نیازی
رئیس همایش
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: ali.niazi [at] iauctb.ac.ir
دکتر احمد شاهورانی
دبیر همایش
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پست الکترونیکی: maths_ahmad [at] yahoo.com
دکتر نسیم اصغری
دبیر علمی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: nas.asghari [at] iauctb.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر داود ابراهیمی بقا
دبیر اجرایی همایش
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پست الکترونیکی: dav.ebrahimi_bagha [at] iauctb.ac.ir
خانم مژگان زارع کهن
مدیر اجرایی همایش
مدیر پژوهش دانشکده
پست الکترونیکی: zare [at] iauctb.ac.ir