حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
اتحادیه انجمن علمی آموزش معلمان ریاضی ایران
شورای خانه های ریاضی ایران
دانشگاه فنی و حرفه ای
حامی مادی و معنوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب