شرکت کننده محترم:

در صورت پرداخت وجه درج شده گواهی دوره ها برای شما صادر می گردد.

 

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه حل مساله به روش مدل
1396-06-12 11:20-13:00
کلاس 211 30
0 ریال
15 اعظم رضایی ،دکتر ابراهیم ریحانی
2 کارگاه ارزشیابی گروهی
1396-06-12 11:20-13:00
کلاس212 30
0 ریال
6 فرزانه فروزانفر- مریم عبدالملکی-مسعود پندار- پرشنگ امانی
3 کارگاه نرم افزار هندسه پویا (جئوجبرا)
1396-06-12 17:05-19:00
کلاس 212 30
0 ریال
9 دکتر فیروز پاشایی- سیده زهرا خانی پور محمدی
4 کارگاه کاغذ وتا
1396-06-12 17:05-19:00
کلاس211 30
0 ریال
13 محمد شریف زمینی(خانه ریاضیات مراغه)
5 کارگاه طراحی سوالات مفهومی
1396-06-13 11:20-13:00
کلاس 211 30
0 ریال
21 طاهره اسدی- انسیه شاهدانی
6 کارگاه تخصصی هندسه ی فضایی "فرجه- کنج-چند وجهی های منتظم"
1396-06-13 11:20-13:00
کلاس 212 30
0 ریال
2 حسین سلطانی مقدم
7 کارگاه ارتقای تفکر تابعی از طریق الگوهای هندسی و مسائل نسبت و تناسب
1396-06-13 15:20-16:35
کلاس 211 30
0 ریال
16 ربابه افخمی- افسانه پورنگ