اطلاعیه خیلی مهم در مورد مقالات با محوریت" اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش های مبتنی بر کلاس درس ریاضی"
1396-03-07
اطلاعیه خیلی مهم در مورد مقالات با محوریت" اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش های مبتنی بر کلاس درس ریاضی"

مقالات مربوط به محور هشتم" اقدام پژوهی، درس پژوهی و پژوهش های مبتنی بر کلاس درس ریاضی"می توانند حداکثر تا 15 صفحه باشند.