اعلام حمایت معنوی دانشگاه های فنی و حرفه ای کل کشور
1396-04-03
اعلام حمایت معنوی دانشگاه های فنی و حرفه ای کل کشور

دانشگاه فنی و حرفه ای کل کشور حمایت معنوی و علمی خود را از همایش "آموزش ریاضی : چالش ها و فرصت ها " اعلام کرد