تمدید مجدد مهلت ارسال مقاله
1396-04-18
تمدید مجدد مهلت ارسال مقاله


با توجه به تمدید مهلت ارسال مقاله تا تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶بنا به درخواست لذا از کلیه عزیزان خواهشمندیم نسبت به تکمیل ثبت نام و ارسال مقاله خویش اقدام نمایند و موارد فوق را به ساعات پایانی موکول نفرمایند.
لطفاً نسبت به تاییدیه ثبت نام، مقاله، فیش واریزی و ... صبوری نمایید.