اعلام حمایت مادی و معنوی دانشگاه آزاد سلامی واحد تهران جنوب
1396-04-23
اعلام حمایت مادی و معنوی دانشگاه آزاد سلامی واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد سلامی واحد تهران جنوب حمایت معنوی و علمی و مادی خود را از همایش اعلام کرد