اطلاعیه برای ارائه سخنرانی مقالاتی که به صورت شفاهی پذیرش شده اند
1396-05-28

طلاعیه برای ارائه سخنرانی مقالاتی که به صورت شفاهی پذیرش شده اند:

زمان سخنرانی  20 دقیقه خواهد بود. سخنرانان باید پاورپوینت برای ارائه مقاله تهیه کنند و سخنرانی خود را برای 20 دقیقه تنظیم کنند. تعداد صفحات پاورپینت باید متناسب با زمان 20 دقیقه باشد و محدودیت از نظر کمیته علمی ندارد.
تعداد صفحات پیشنهادی کمیته علمی بین 30 تا 40 صفحه است.