1-مسیر از ترمینال جنوب تا دانشگاه پیامبر اعظم(ص)

2-خطوط BRT و اتوبوس

3- خطوط ریلی (مترو)

4-مسیرهای منتهی به اسکان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات (هتل فرهنگیان)5-مسیر فرودگاه مهرآباد