ردیف

                                          اعضای کمیته علمی

1

دکتر احمد شاهورانی

دانشگاه شهید بهشتی تهران – دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2

دکترعلی رضا مدقالچی

دانشگاه خوارزمی

3

دکترامیدعلی کرم زاده شهنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

4

دکترفرهاد حسین زاده لطفی

دانشگاه آزاد – علوم و تحقیقات تهران

5

دکتر بهروز دانشیان

 دانشگاه آزاد - تهران مرکزی

6

دکتر داود ابراهیمی بقاء

دانشگاه آزاد - تهران مرکزی

7

دکتر نسیم اصغری

دانشگاه آزاد - تهران مرکزی

8

دکترمحمد علی فریبرزی

دانشگاه آزاد - تهران مرکزی

9

دکتر مسعود صانعی

دانشگاه آزاد - تهران مرکزی

10

دکتر شعبانعلی صفری ثابت

دانشگاه آزاد - تهران مرکزی

11

جواد حاجی بابائی

دفتر تألیف کتب درسی ریاضی- سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش

12

دکترمحمدجلوداری ممقانی

دانشگاه علامه طباطبائی

13

دکتر سهیلا غلام آزاد

سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش

14

دکتر مهرداد آزادی

دانشگاه آزاد - تهران مرکزی

15

دکتر شروین صاحبی

دانشگاه آزاد - تهران مرکزی

16

دکتر محمد حسن بهزادی

دانشگاه آزاد- علوم تحقیقات تهران

17

دکتر ناصر بروجردیان

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

18

دکتر حسن علم الهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

19

دکتر ابراهیم ریحانی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

20

دکتر علیرضا عصاره

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

21

دکتر احمدرضا حقیقی

دانشگاه صنعتی ارومیه

22

دکتر قاسم توحیدی

دانشگاه آزاد- تهران مرکزی

23

دکتر فروزان خرد پژوه

شورای خانه های ریاضی

24

آقای شکوریان

انجمن علمی- آموزشی معلمان ریاضی کشور

25

خانم طاهره جعفری

سرگروه معلمان ریاضی شهر تهران

26

دکتر حمید رضا رحیمی

دانشگاه آزاد- تهران مرکزی

27

دکتر فیروز پاشایی

دانشگاه مراغه