ردیف

                                          اعضای کمیته اجرایی

1

دکتر داود ابراهیمی بقاء

دبیر اجرایی همایش

2

خانم مژگان زارع کهن 

مدیر اجرایی همایش

3

دکتر نسیم اصغری مسول ثبت نام

4

فاطمه زهرا حیدری

مسول هماهنگی سخنرانی و پوستر

5

ربابه افخمی

مسول هماهنگی نمایشگاه ها و کارگاه ها

6

مهندس مهدی گودرزی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات همایش

7

مهندس عامر سماک عابدی

مشاور فناوری اطلاعات همایش

8

مهندس نرگس ترکمان

مسئول وب سایت همایش

9

سیما ربی

مسول هماهنگی حوزه های اجرایی

10

نفیسه سادات موسوی پور

مسئول دبیرخانه

11

داریوش شجاعی

مسول تدارکات