راهبرد رسم شکل در حل مسائل ریاضی
کد مقاله : 1004-MECCO
نویسندگان:
علی انجیلی *
چکیده مقاله:
رسم شکل برای فهم بهتر مسئله و یافتن طرحی برای حل آن کارساز است. طبیعی ترین راهبرد که به ذهن دانش آموران می‌رسد رسم شکل است. بسیاری از مسائل با کشیدن شکل مناسب مسئله به طور کامل حل یا راه حل آنها آشکار می‌شود. اغلب معلمان این راهبرد ( راه حل ) را در حل مسئله ها از دانش آموزان نمی‌پذیرند، به همین دلیل این راهبرد طبیعی متاسفانه کم کم کنار گذاشته می‌شود. یکی از مهم ترین راهبردهای حل مساله راهبرد رسم شکل در حل مسائل ریاضی می‌باشد که این راهبرد باعث تقویت رشد فکری و حل مساله در دریاضیات می‌شود. در این مقاله به تنوع روش ها و راهبرد رسم شکل که باعث رشد هنر حل مساله می‌شود پرداخته شده است.
راهبرد ـ حل مسأله ـ رسم شکل
راهبرد ـ حل مسأله ـ رسم شکل
راهبرد ـ حل مسأله ـ رسم شکل
راهبرد ـ حل مسأله ـ رسم شکل
کلیدواژه ها:
راهبرد ـ حل مسأله ـ رسم شکل
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است