اثبات و استدلال در برنامه درسی ریاضی دوره‏ ی ابتدایی
کد مقاله : 1005-MECCO
نویسندگان:
حمید دافعی *1، سید محمد رضا امام جمعه2
1اموزش و پرورش زنجان
2دانشیار
چکیده مقاله:
اثبات و استدلال؛ ابزاری است که ریاضیات را انسجام می بخشد. اثبات و استدلال از جمله مهارت‏ هایی هستند که به طور کلی در زندگی و به طور خاص در برنامه درسی ریاضی از جایگاه خاصی برخوردار می‏ باشند. بسیاری از محققین آموزش ریاضی بر این باورند که اثبات و استدلال، برای توسعه تفکر منطقی ضروری بوده و یکی از ابزارهای مهم در آموزش و یادگیری ریاضیات می‏ باشد. با وجود تاکید زیاد بر اهمیت استدلال و اثبات در ریاضیات مدرسه‏ ای، بسیاری از تحقیقات و مطالعات(از جمله نتایج آزمون های تیمز) نشان داده‏ اند که اغلب دانش‏ آموزان در همه سطوح تحصیلی و به خصوص در دوره ابتدایی، در فهم و درک اثبات و استدلال با مشکلاتی مواجه هستند. در این مقاله اثبات و استدلال در برنامه درسی ریاضی معرفی شده است. در ادامه؛ انواع روش های اثبات و استدلال در ریاضیات دوره ابتدایی به همراه مثال هایی ذکر شده است. همچنین به برخی از مشکلات اثبات و استدلال در دوره ابتدایی و نیز به عواملی مانندگفتمان‏ کلاسی، محیط‏ های پرسشگری و حل مسأله که باعث تقویت توانایی استدلالی دانش‏ آموزان می‏ شود، اشاره شده است.
کلیدواژه ها:
استدلال، اثبات، الگوریتم، استدلال استنتاجی، استدلال استقرایی، آموزش ریاضی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است