تقویت و توسعه‏ ی مهارت اندازه‏ گیری در دانش‏ آموزان دوره ‏ی ابتدایی: تکنیک‏ ها و راهکارها
کد مقاله : 1006-MECCO
نویسندگان:
حمید دافعی *1، یونس حسنی2
1اموزش و پرورش زنجان
2آموزش و پرورش تاحیه 2 زنجان
چکیده مقاله:
اندازه‏ گیری با مقایسه کردن، مرتب کردن و کمّی کردن کیفیت‏ ها سرو کار دارد. اندازه‏ گیری نقش مهمی در برنامه درسی ریاضیات دارد، زیرا باعث می‏ شود تا کودکان مفید بودن ریاضیات را در زندگی روزمرّه درک کرده، ایده‏ ها و مهارت‏ های ریاضی فراوانی ابداع کنند. اندازه‏ گیری؛ فرصت‏ های مناسبی برای ارائه کاربردهای عملی ریاضیات و ارتباط ریاضیات با موضوعات دیگر، فراهم می‏کند. با توجه به اهمیت زیادی که موضوع اندازه‏ گیری به عنوان یک موضوع درسی در برنامه‏ های درسی ریاضی در دنیا دارد و با عنایت به تحقیقات گسترده‏ ی جهانی که در رابطه با سواد اندازه‏ گیری به عنوان یک سواد کمّی و سواد عددی انجام شده است، لذا در این مقاله پس از معرفی اندازه‏ گیری و اهمیت آن در برنامه درسی ریاضیات دوره ابتدایی، به برخی از تکنیک ها و راهکارهایی مانند: فعالیت های واقعی اندازه‏ گیری، استفاده از واحدهای غیر استاندارد، تخمین‏، استدلال، حل مسأله و به کارگیری نرم افزارهای پویا که می‏ توان به کمک آن‏ها، مهارت اندازه‏ گیری کودکان را توسعه داد، اشاره شده است. همچنین برای ارتقاء کیفیت یاددهی و یادگیری اندازه‏ گیری در برنامه درسی ریاضی دوره‏ ی ابتدایی، توصیه‏ هایی نیز برای معلمان دوره‏ ی ابتدایی شده است.
کلیدواژه ها:
اندازه‏ گیری، تخمین ، استدلال، حل مسأله، درک اندازه‏ ای.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است