نقش مطالعه‏ بین‏ المللی تیمز در تغییرات برنامه ‏درسی ریاضی دوره‏ ابتدایی
کد مقاله : 1008-MECCO
نویسندگان:
حمید دافعی *
اموزش و پرورش زنجان
چکیده مقاله:
مطالعه بین المللی« تیمز» یک ارزیابی در حوزه آموزش ریاضیات و علوم است که هدف از آن تهیه داده‏ ها و اطلاعات مقایسه‏ ای در مورد عملکرد آموزشی کشورهای شرکت کننده به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری در ریاضیات و علوم است. کسب نتایج ضعیف دانش‏ آموزان دوره ابتدایی کشورمان در آزمون ریاضیات تیمز در سال های گذشته باعث شد تا مسئولین نظام آموزشی کشورمان تغییراتی در برنامه درسی قصد شده از سال 1390 ایجاد کنند. نتایج تیمز سال 2015 در ریاضیات دوره ابتدایی، نشان داد که میانگین عملکرد دانش‏ آموزان ایرانی نسبت به تیمز 2011 هیچ تغییری نداشته است. هرچند نتایج دانش‏ آموزان ایرانی از برگزاری اولین آزمون تیمز در سال 1995 که شرکت داشتند از روند صعودی معناداری برخوردار بوده است، ولی هنوز به معیارهای میانگین بین المللی نرسیده است. یکی از دلایل عملکرد ضعیف دانش آموزان ایرانی در مطالعه تیمز ـ با وجود تغییرات ایجاد شده در برنامه درسی قصد شده ـ عدم تغییرات قابل توجه در برنامه های درسی اجرا شده و کسب شده و همچنین شکاف بین برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده می باشد. لذا در این مقاله به طور اجمالی، به کارکردهای مطالعه بین ‏المللی تیمز و تاثیر آن بر تغییرات برنامه درسی ریاضی و نقش کلیدی آن در ارتباط دادن سطوح قصد شده، اجرا شده و کسب شده برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی، پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
تیمز، برنامه درسی، برنامه ریزی درسی، آموزش ریاضی، ریاضیات دوره ابتدایی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است