بررسی درک دانش اموزان ابتدایی از چرخنده درمبحث احتمال
کد مقاله : 1009-MECCO
نویسندگان:
محبوبه توکلی *
دبیر/اموزش و پرورش
چکیده مقاله:
در حال حاضر در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی ایران، اموزش مهارت های اماری و احتمالاتی با کتاب های جدید دوره ی ابتدایی(سال تحصیلی1391-1390) وارد این دوره شده است. دانش اموزان از پایه ی دوم ابتدایی با مفاهیم مرتبط با این حوزه اشنا شده و تحت اموزش قرار می گیرند. در این پژوهش سعی نمودیم تا با بررسی قسمت کوچکی از مفاهیم احتمال عرضه شده در کتاب های ریاضی ابتدایی، بدفهمی های دانش آموزان در این حوزه را آشکار نماییم. موضوع اصلی مورد بحث چرخنده و احتمال در چرخنده و نوع برخورد و تفکرات دانش اموزان در این زمینه می باشد. پژوهش حاضر کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه جمع اوری گردیده اند. نتایج از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی ، به دست امده اند. این پژوهش دو رویکرد اصلی دانش اموزان در برخورد با چرخنده را اشکار نموده و استدلال انها در هر مورد را مورد بررسی قرار می دهد.
کلیدواژه ها:
احتمال، بدفهمی، چرخنده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است