آموزش ریاضیات ازدیدگاه جورج پولیا وارزشیابی راهبردها
کد مقاله : 1010-MECCO
نویسندگان:
محمد نکوفر *، محمد نکوفر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
چکیده مقاله:
در نوشته های قدیمی آموزش ریاضی این رشته Mathematical Education بوده ولی از متن های دهه 80 به بعد تحت عنوان Mathematics Education از آن یاد شده است .Mathematical صفت از Mathematics یعنی آموزش و هدایتی که به نحو ریاضی صورت می گیرد ولی Mathematics اسم است که مختص ریاضی است . از لحاظ واژه شناسی Education به معنی هدایت علمی و تربیتی می باشد که شامل محتوای آموزشی و تربیتی است و Mathematics نیز به معنی مجموعه ای از دانش ها ( اطلاعات ) می باشد که در واقع همان مادر علوم است . در این مقاله به معرفی جورج پولیا ریاضیدان مجارستانی که به پدر آموزش ریاضی معروف است می پردازیم . وی آموزش خوب را چنین تعریف می کند : آموزش خوب آموزشی است که به شاگرد از طریق منظم و اصولی مجال می دهد تا خودش مطالب را کشف کند و هدف از آموزش ریاضی را آموزش تفکر ریاضی می داند نه القاء اندیشه های ریاضی . توصیه های پولیا به معلمان و الگوریتم حل مساله او جزء مبانی آموزش ریاضی هستند که به تشریح آنها در متن مقاله پرداخته می شود .
Mathematics = math(piece of knowledge ) + matum ( collection)
Education = e(prefix) + ducate (lead) + tion (suffix)
کلیدواژه ها:
راهبرد ـ حل مسأله ـ جورج پولیا ـ بازنگری,ارزشیابی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است