استفاده از روش سلسله مراتبی صفات به منظور شناسایی استنباط‌هایی درباره دانش و مهارتهای داوطلبان در ریاضیات: اجرای عملیاتی ارزیابی تشخیصی شناختی
کد مقاله : 1011-MECCO
نویسندگان:
شیوا مفاخری *
دانشجو
چکیده مقاله:
هدف از این مقاله معرفی روش سلسله مراتبی صفات در برنامه ریاضیات تشخیصی عملیاتی به منظور ترویج استنباط‌های شناختی درباره مهارت‌های حل مسئله دانش آموزان است. روش سلسله مراتبی صفات، یک روش روانسنجی برای طبقه بندی پاسخ‌های داوطلبان به آیتم آزمون درمجموعه ای از الگوهای صفت ساخت یافته مرتبط با یک مدل شناختی است. اکثر آزمون‌های آموزشی بر پایه تکالیف حل مسئله شناختی هستند روش‌های طراحی آزمون اصولی، برای طراحی آزمون و ارزیابی اطلاعات پاسخ‌های دانش آموز مورد استفاده قرار گرفت. برای شروع، روش‌های شناختی توسط متخصصان محتوا به منظور تعیین دانش و مهارت‌های مورد نیاز حل تکالیف ریاضی ایجاد شد. سپس، آیتم‌ها، به ویژه برای ارزیابی مهارت‌ها در مدل‌های شناختی نوشته شدند. در نهایت، تجزیه و تحلیل روانسنجی تأییدی برای ارزیابی اطلاعات پاسخ دانش آموزان به وسیله برآورد تناسب مدل داده‌ها، احتمالات صفت برای گزارش نمره تشخیصی و اعتبارهای صفت، مورد استفاده قرار گرفت. جهت گیری‌های آینده برای گزارش نمره و آزمون‌های تشخیصی تطبیقی بحث شدند.
کلیدواژه ها:
ارزیابی تشخیصی شناختی، شناخت و ارزیابی، آزمون تشخیصی،ارزیابی تشخیصی دانش و مهارت در ریاضیات،آموزش ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است