طراحی برنامه درسی، تناسب محتوا و روش در برنامه درسی ریاضیات مدرسه
کد مقاله : 1012-MECCO
نویسندگان:
مهرنوش صمیمی فر *1، پرویز دارابی2
1معاون مدرسه. آموزش و پرورش
2دبیر آموزش و پرورش وسرگروه ریاضی استان لرستان
چکیده مقاله:
- در این مقاله ابتدا به الگوهایی که کلاین در مورد طراحی ساختار برنامه درسی بیان کرده است می‌پردازیم سپس دسته بندی الگوهای موردنظر وی را ارائه می‌کنیم. در اینجا سه الگو بیان شده است: الگوی مبتنی بر دانش مدون، الگوی مبتنی بر موضوعات درسی مدون به عنوان منبع اطلاعاتی و الگوی مبتنی برجامعه . در بخشهای بعدی مزایا و معایب هر الگو بیان شده است. سپس به این مورد پرداخته ایم که چرا باید ریاضی تدریس شود.و ریاضی چگونه تدریس شود. به مواردی که باید در برنامه ریزی درسی و تدوین کلیات درس ریاضی در مدارس باید مدنظر قرار گیرد و مدلهای آن پرداخته شده است. و با تعریفی که از برنامه ریزی دسی ارایه می دهیم باید گفت این نوع طراحی بر سه محور : هدف ، محتوا و ارزشیابی مبتنی است.به اهمیت محتوا وروش تدریس نیز پرداخته ایم. این مقاله با مراجعه و مطالعه در موضوع ذکر شده تهیه شده است.
کلیدواژه ها:
الگو های کلاین
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است