بد فهمی های محاسباتی
کد مقاله : 1015-MECCO
نویسندگان:
محمد هادی رستمی *
آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
چکیده- پس از سال ها تدریس در دبیرستان ها،هنرستان ها و دانشگاه های مختلف و مواجهه با بد فهمی های محاسباتی دانش آموزان و دانشجویان، در حل تمرین ها و پاسخ گویی به سؤالات امتحانی ، با این دیدگاه که ریاضی پایه علم و صنعت بوده و آموزش ریاضی همگانی می باشد و اندکی خطا در محاسبات پایه های علم و صنعت را متزلزل می نماید و توجه به دانش آموزان وخصوصیات آنها در آموزش امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، بر آن شدیم تا یک تحقیق میدانی پیرامون بدفهمی های محاسباتی در ریاضیات و راه های کاهش آن انجام دهیم.که در این راستا علاوه تحقیقی که در سه مرحله زیر صورت گرفت
1- هم اندیشی با همکاران،جمع آوری انواع مختلفی از اشتباهات محاسباتی،طراحی سؤالات آزمون
2- اجرای آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش
3 –تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده
با کنترل آزمون های دانش آموزان و دانشجویان و تشکیل میز گرد های متفاوت ، و استفاده ازنظرات اساتید و دبیران مجرب مطالب را جمع بندی نموده و در قالب یک مقاله آماده نمودیم .
کلیدواژه ها:
بدفهمی ، بیش تخصیصی، خطای محاسباتی ، بیش تعمیمی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است