بررسی نقش بازتاب بر روند حل مسئله ریاضی
کد مقاله : 1016-MECCO
نویسندگان:
فریبا فیروزیان *1، محمدرضا فدایی2، سهیلا فیروزیان3
1دانشجوی دکتری
2عضو هیئت علمی بخش آموزش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش بازتاب در روند حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی است. برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش کیفی استفاده شده است و دانشجویان شرکت‌کننده در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند برای انجام مصاحبه انتخاب شدند که شامل دانشجویان مهندسی عمران، مکانیک و الکترونیک بودند. این دانشجویان در سال تحصیلی 94-95 در دانشگاه شهید باهنر کرمان به تحصیل اشتغال داشتند. در این مقاله سه مهارت بازتابی یعنی بازتاب قبل از عمل حل مسئله، بازتاب حین عمل حل مسئله و بازتاب بعد از عمل حل مسئله ریاضی بر روی دانشجویان مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که دانشجویان مهندسی چگونه مهارت‌های بازتابی خود را در فرآیند حل مسئله ریاضی بکار می‌گیرند. می‌توان گفت، بازتاب ارتباط نیرومند فکر و عمل است و می‌تواند روند حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی را کنترل کند و توانایی حل مسئله آنان را افزایش دهد. همچنین حل مسئله ریاضی، فراگیران را به استدلال و قضاوت در سطوح بالاتر و یافتن ایده‌های جدید در زمینه‌های مهندسی هدایت می‌کند و می‌تواند راهی برای پیشبرد دانشجویان مهندسی باشد. بنابراین به کاربردن مهارت‌های بازتاب برای حل مسائل پیچیده‌ی مهندسی ضروری است، اما اغلب، مهارت فراموش شده‌ای برای مهندسان جوان است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است .
کلیدواژه ها:
بازتاب، حل مسئله ریاضی، دانشجویان مهندسی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است