آموزش ریاضی مبتنی بر حل مسئله
کد مقاله : 1022-MECCO
نویسندگان:
خدیجه یزدان پناه نوذری *
دانشجو معلم/ دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
این نوشتار، مروری برنظریات و نتایج تحقیقات مختلف در زمینه ی آموزش ریاضی مبتنی بر حل مسئله است. امروزه بهره گیری از فرایند حل مسئله یکی از ایده های مهم در یاددهی - یادگیری ریاضی محسوب می شود، تا جایی که برخی آن را قلب آموزش ریاضی می دانند؛ در حالی که شواهد حاکی از آن است که حل مسئله در آموزش ریاضی ایران به شکل مناسب مورد توجه قرار نگرفته است. مسئله و تلاش برای حل آن، جزئی از زندگی هر فرد است. تمایل به حل مسئله، به خودی خود ثمربخش است، زیرا؛ می تواند سرانجام، منجر به تصمیمی جدی شود که بدون تردید، موجب تغییر در تفکر افراد خواهد شد. بدین سبب شایسته است که دانش آموزان را تشویق کنیم تا با درگیر شدن در فعالیت های معمولی ریاضی که در زندگی روزمره وجود دارد مانند اندازه گیری، وزن کردن، شمارش اعداد و مقایسه قیمت های اجناس خریداری شده، توانایی حل مسئله خود را افزایش دهند تا بدین ترتیب، به سمت روش های آموزشی فعال هدایت شوند. هدف این مقاله رد یا تأیید نظریه یا نتیجه ی خاصی نیست بلکه هدف آن بررسی موضوع از زوایای مختلف و تأمل عمیق تر بر چرایی و چگونگی روش حل مسئله و کیفیت بخشی به آموزش ریاضی است.
کلیدواژه ها:
آموزش ریاضی، حل مسئله، انواع مسئله، آموزش حل مسئله
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است