درس پژوهی: افزایش توان یادگیری دانش آموزان پایه هفتم در مبحث حجم و سطح با استفاده از روش تدریس فعال با محوریت کاربرد آن در ابعاد مختلف زندگی و خلقت
کد مقاله : 1027-MECCO
نویسندگان:
فاطمه دهداری *1، آزاده محمودی نیا2، رفعت زاده حسن3
1دبیر ریاضی
2دبیر آموزش و پرورش
3دبیر ریاضی اموزش و پرورش
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت ریاضیات در دنیای مدرن امروز، ضرورت بیشتر برای یادگیری عمیق و معنادار ریاضی، فهم و درک قوانین و کاربرد آن در زندگی حس می شود. یکی از مباحث پایه ای و مهم در ریاضیات مدارس درس سطح و حجم پایه هفتم می باشد که دانش آموزان به دلیل ماهیت تجسمی و عدم استفاده از روش تدریس مناسب، درک خوبی از مفاهیم آن ندارند و آن را درسی سخت و خشک می دانند. بنابراین گروه چهار نفره درس پژوهی حاضر با عنوان افزایش توان یادگیری دانش آموزان پایه هفتم در مبحث حجم و سطح با استفاده از روش تدریس فعال با محوریت کاربرد آن در ابعاد مختلف زندگی و خلقت در دبیرستان دکتر عادلی شهرستان بهبهان تشکیل شد.
گروه با مشورت و همفکری یک طرح درس را نوشته و پس اجرا توسط یکی از اعضاء، آن را مورد بازبینی قرار دادند که نتیجه ی بازاندیشی اول استفاده از اجرای نمایش توسط دانش آموزان جهت ورود به مطلب، ایجاد انگیزه و درک از ارتباط بین مفاهیم درس با زندگی روزمره خود، طراحی انیمیشنی از مبحث درس جهت ایجاد تنوع و نشاط در کلاس و ترغیب بیشتر دانش آموزان به مشارکت و فعالیت در کلاس و بیان نظراتشان بود. سپس با انجام اصلاحات لازم طرح درس دوم را تدوین و اجراء کردند. یافته های حاصل از تدریس دوم نشان می دهد که روش تدریس فعال موجب بهبود یادگیری، ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموز، درک مفاهیم و کاربرد آن در زندگی و تقویت روحیه ی مشارکت می شود.
کلیدواژه ها:
درس پژوهی، یادگیری، دانش آموزان، روش تدریس فعال، حجم استوانه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است