رابطه بین الگوی پذیرش فناوری (TAM) و دانش محتوایی و پداگوژی فناوری (TPACK) دبیران ریاضی دوره متوسطه
کد مقاله : 1028-MECCO
نویسندگان:
شیرین باقری طولابی *
دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
چکیده – استفاده و پذیرش فناوری ها در تدریس ریاضی یکی از مهم ترین دغدغه های امروزی دبیران ریاضی بالاخص در دوره متوسطه است. در این تحقیق از دو مدل معروف الگوی پذیرش فناوری (TAM) و دانش محتوایی و پداگوژی فناوری (TPACK) برای سنجش میزان پذیرش و دانش فناوری دبیران ریاضی (52 نفر زن و مرد) متوسطه دوره دوم شهرستان خرم آباد استفاده شد. از دو پرسشنامه معتبر در جهت برآورد این دو مدل استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که متغیرهای نگرش و تمایل به استفاده (پذیرش) از مدل TAM با متغیر دانش محتوایی و پداگوژی فناوری (TPACK) رابطه معنی داری دارد (P<0/05). ضریب همبستگی ها مثبت هستند که نشان دهنده رابطه مستقیم بین آنها است. لذا دو متغیر درک سودمندی و سهولت استفاده درک شده با مدل TPACK رابطه معنی دار نداشتند. لذا پیشنهاد می شود با تقویت باور و اعتقاد به استفاده از فناوری های نوین در زمینه تدریس ریاضی، درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری های تدریس ریاضی را در میان دبیران ریاضی ارتقا بخشید.
کلیدواژه ها:
ریاضی، دبیران، الگوی پذیرش فناوری، دانش محتوایی، دانش پداگوژی فناوری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است