توانایی استدلال جبری و تعمیم دانش اموزان دوره ابتدایی در روابط هندسی
کد مقاله : 1030-MECCO
نویسندگان:
فاطمه الزهرا حیدری *
دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی عملکرد دانش اموزان پایه چهارم ابتدایی در استدلال جبری و تعمیم روابط هندسی است. برای این منظور ، 4 نفر از دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی را از کلاسهای مختلف، به طور تصادفی، ( 1 نفر در سطح بالای ریاضی و 3 نفر دیگر در سطح متوسط ریاضی قرار داشتند)، انتخاب شدند و برای آنها فعالیت هایی طراحی و در چند جلسه برای دانش آموزان پایه جهارم دوره ابتدایی، اجرا شد. بعد از تحلیل اسناد موجود و مصاحبه و راهنمایی با دانش اموزان، نتایج حاکی از آن است که دانش اموزان پایه چهارم دوره ابتدایی، توانایی استدلال جبری را در رابطه فیثاغورث دارند و با توجه به حالات مختلف، به فهم و درک تعمیم، نائل می شوند و همچنین دانش آموزان پایه چهارم، توانایی بیان رابطه فیثاغورث را به صورت کلامی دارند اما در نوشتن روابطی که به طور کلامی بیان می کنند، دچار مشکل می شوند.
کلیدواژه ها:
جبر- استدلال جبری- تعمیم- رابطه فیثاغورث
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است