تبدیل به مساله هم ارز هندسی
کد مقاله : 1033-MECCO
نویسندگان:
masoud khosrotash *1، اسمعیل بابلیان2، نجمه قندالی3، مجید یوسفی4
1Azad university yadegar emem rah branch
2هیات علمی /دانشگاه خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه علوم کامپیوتر
3معلم/عضو شورای اجرایی انجمن معلمان ریاضی شهرستان های استان تهران، کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، اداره آموزش و پرورش شهرستان ورامین، گروه ریاضی
4معلم/اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچک، گروه ریاضی
چکیده مقاله:
چکیده – امروزه آموزش ریاضی دبیرستانی و دانشگاهی با موانع زیادی روبرو است که ازآن جمله می توان به گستردگی سرفصلها و حجم مطالب در یک درس و عدم تناسب آن با ساعت های تخصیص داده شده اشاره کرد. فراگیری دانش آموزان و دانشجویان می تواند با کیفیت بیشتری انجام شود، به شرط آنکه ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی به کمک مدرس آن درس بیایند. عنوان کردن مساله با بیانی دیگر و اشاره به کاربرد آن می تواند بهدرک بهتر آن مساله کمک کند، درحالیکه همه ی ما اطمینان داریم هیچ مساله ی ریاضی نیست که کاربردی در دنیای واقعی نداشته باشد. در بین فنون حل مساله، روش های مختلفی مطرح می شود که می توان از آن بین جستجوی الگو، دنبال کردن زوجیت و فردیت، کار بازگشتی، تعمیم دادن، در نظر گرفتن حالات انتهایی، بیان مساله به صورت مساله هم ارز، مثال نقض، رسم شکل، تقسیم مساله به چند بخش امیدورا کننده، انتخاب نماد مناسب و بهره گیری از تقارن اشاره کرد. ما در این مقاله سعی داریم بر بیان مساله به صورت مساله هم ارز هندسی تاکید کنیم.
کلیدواژه ها:
آموزش ریاضی، ابزار کمک آموزشی، تبدیل به مساله هم ارز
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است