نقش چندزبانی و چندفرهنگی درکیفیت یادگیری و آموزش ریاضی
کد مقاله : 1035-MECCO
نویسندگان:
سید جعفر مهدیخانی سروجهانی1، سید حجت موسوی *2
1دانشگاه آزاد اسلامی
2دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات تهران)
چکیده مقاله:
طبق آمارسازمان ملل درسال2010جمعیت مهاجران جهان درحدود 175میلیون نفر و در سال 2015 تعداد مهاجرین بین المللی به حدود 232 میلیون نفر رسیده است که این آمار درحدود 3% جمعیت جهان را تشکیل می دهند. متناسب با آمار روبه رشد جمعیت مهاجران اقتضای برنامه ریزی‌ها برای همنوایی اجتماع دوکشور مهاجرفرست وکشور مهاجرپذیر بیشتر از پیش مشهود می گردد. به یقین، آموزش و تحصیل یکی ازبهترین راه‌های ادغام و همنوایی باجامعه مهاجرپذیراست. این درحالی است که برخی از مهاجرین در دسترسی به آموزش و تحصیل بامشکل روبروهستند، بنا به باور ویگوتسکی که خاستگاه روان آدمی را اجتماع می داند و جنبه های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی را در رشد شناختی با اهمیت می داند و زبان را دررشد چه به صورت گفتار اجتماعی چه گفتار خودمحورانه و چه به صورت بروز گفتار خصوصی، موثر و به عنوان یک استراتژی حل مساله تلقی می کند، بر آن شدیم تا دراین پژوهش علیرغم مقایسه ای عملکردی بین کیفیت یادگیری ریاضی دانش آموزان مهاجر و دانش آموزان ایرانی، عملکرد دوگروه رادرحوزه های مختلف حیطه شناختی بررسی کرده تا اثرات فرهنگ، علی الخصوص بزرگترین نمود فرهنگ، یعنی زبان را در یادگیری ریاضیات، نشان می دهیم. برخی از تفاوت های یادگیری ریاضی در دانش آموزان کشور مهاجرفرست و دانش آموزان کشورمهاجرپذیر به دلیل تفاوت درسطوح حیطه های مختلف حوزه شناختی است. همچنین با بررسی میزان تاثیرگذاری‌ حضوردانش آموزان مهاجر بر روی کیفیت یادگیری دانش آموزان ایرانی مشخص گردید حضور دانش اموزان مهاجردر ایران بر روی کیفیت یادگیری دانش اموزان ایرانی بی تاثیر بوده است.
کلیدواژه ها:
چند زبانی، چند فرهنگی، مهاجرین، کیفیت یادگیری، آموزش ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است