مروری بر یاددهی و یادگیری هندسه در دورۀ متوسطه اول
کد مقاله : 1036-MECCO
نویسندگان:
علی قاسمی کیا *
دبیر و سرگروه ریاضی متوسطه اول بروجرد
چکیده مقاله:
تجربۀ تدریس ریاضی در پایه های مختلف دوره متوسطۀ اول نشان می داد که دانش آموزان این مقطع بخوبی متوجه اثبات و نیز روند کلی برای این کار نیستند و همیشه در مواجه شدن با مسائل اثباتی هندسه، دچار سردرگمی می شوند. هرچند تغییرات کلی کتابهای ریاضی در سالهای اخیر تا حد زیادی به بهبود این وضعیت کمک نموده، اما هنوز هم جای خالی یک روند کلی احساس می شود. استفاده از بیان ریاضی مطالب و اهمیت دادن به آن باعث می شود تا دانش آموزان درک بهتری از مسائل ریاضی پیدا کنند. اما متاسفانه عدم تأکید بر این مطلب در فصل های هندسه کتابهای درسی باعث شده تا دانش آموزان نتوانند درک مطلوبی از مسایل داشته باشند و دچار نوعی بدفهمی می شوند. در سالهای اخیر تقریبا توانستیم روند کلی برای اثبات مسائل هندسه در پایه نهم را پیدا کنیم و نتیجۀ کار در اثبات مسائل بسیار موفقیت آمیز بود.
کلیدواژه ها:
اثبات، همنهشتی دو مثلث، فرض، حکم، بیان ریاضی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است