توسعه‌ی تفکر مبتنی بر فرایند در حساب کودکان
کد مقاله : 1037-MECCO
نویسندگان:
افسانه پورنگ *
دبیر-آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
تئوری‌هایی که در زمینه تبدیل فرایند به مفهوم (شئ ریاضی)، ارائه شده‌اند، بر این فرض استوارند که تفکر مبتنی بر مفهوم(شئ ریاضی) ، در مسیر توسعه، پس از تفکر مبتنی بر فرایند واقع است. محقق در این مقاله به بازبینی روند توسعه تفکر بر مبنای تئوری مذکور، در زمینه حساب ابتدایی و به طور خاص، توانایی کودکان، در استفاده از روابط بین جمع و تفریق در حل مسائل حسابی مقدار مجهول، پرداخته است. در این مطالعه 30 دانش‌آموز پایه چهارم، نمونه در دسترس از یک دبستان دولتی، در ارتباط با میزان استفاده از رابطه وارون بین جمع و تفریق، مورد آزمون قرار گرفته شد. محتوایی که برای این بررسی انتخاب شده است حوزه جمع و تفریق اعداد حسابی و مبتنی بر آزمون محقق ساخته، شامل 16 مساله بوده است. و نتایج حاکی از آن است که الزاماً همه دانش‌آموزان این مسیر از توسعه تفکر مبتنی بر شی ریاضی را در حساب دنبال نمی‌کنند.
کلیدواژه ها:
تفکر مبتنی بر فرایند- تفکر مبتنی بر شیئ- توسعه تفکر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است