بررسی رابطه بین امتیازات مکتسبه آزمون ریاضیات کانگورو در طول سه سال متوالی (2014، 2015 و 2016) و نمرات ریاضی دانش آموزان مقطع ابتدایی
کد مقاله : 1038-MECCO
نویسندگان:
عیسی عیسی زاده *
مدیرعامل
چکیده مقاله:
ریاضیات کانگورو یک پروژه ارزیابی درک ریاضیات درمقاطع مختلف تحصیلی است که با هدف ارتقای درک ریاضی دانش‌آموزان و رشد توانمندی آنان برای لذت بردن از فعالیت‌های هوشمندانه ریاضی در بیش از ۶۵ کشور جهان برگزار می‌شود. شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در ارزشیابی دانش آموزان توسط آموزگاران می تواند مسئولین آموزش را به نقاط قوت و ضعف ارزشیابی آگاه و شرایط برنامه ریزی درست و دستیابی به نتایج واقعی عملکرد آموزشی آموزگاران را فراهم سازد. با توجه به اهمیت بحث تحلیل محتوای سوالات آزمون های ریاضیات کانگورو که در نظام آموزشی تاثیرگذار است، تحقیق حاضر با هدف تعیین همبستگی بین نتایج مسابقات ریاضی کانگورو و ارزشیابی آموزگاران ریاضی مقطع ابتدایی صورت پذیرفت. در مطالعه مذکور نمونه تصادفی 367 تایی از دانش آموزان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده‌ها نتایج مکتسبه در آزمون ریاضی کانگورو و ارزشیابی انجام گرفته از آموزگاران بود. نتایج با نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی اسپیرمن، تی و آنووا تحلیل شد. بین نتایج ریاضی کانگورو و ارزشیابی همبستگی ضعیف ولی معنی دار (158/0=r) وجود داشت. بر اساس این همبستگی نسبتا پایین بدیهی است که چنین ارتباطی قطعا نمی تواند در ارزشیابی آموزگاران تاثیر به سزایی داشته باشد. بر همین اساس این متغیرها نباید به عنوان عامل تعیین کننده در ارزشیابی ها مورد تاکید واقع شود. پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت و کاربرد زیاد سطوح بالای طبقه بندی اندرسون، با عملی تر کردن و اجرای قسمت هایی مثل بازی به این سطوح توجه بیشتری گردد.
کلیدواژه ها:
ریاضی کانگورو، ارزشیابی، نمرات ریاضی، مقطع ابتدایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است