نقش فناوری نوین در آموزش ریاضی مدارس
کد مقاله : 1039-MECCO
نویسندگان:
مسعود فلاح *، عظیمه اقاجانپور بالی
اموزش و پرورش
چکیده مقاله:
بی تردید فناوری آموزشی این قابلیت را دارد که فرایند یادگیری را تسریع و تسهیل کند و به آموخته ها عمق بیشتری ببخشد. فناوری آموزشی از روشها، فنون، ابزار و امکاناتی برخوردار است که با بکار گیری و اعمال درست، به جا و به موقع آن ها، می توان سطح یادگیری را به گونه ای مطلوب رساند. روز به روز بر تعداد مدارس هوشمند افزوده می شود. مدارس هوشمند مدارسی هستند که با داشتن امکانات ارتباطی کافی و با اتصال به شبکه های ملی و جهانی، دسترسی معلم و دانش آموز را به منابع عظیم علمی و محتوای آموزشی فراهم می کنند و این از اهداف عالی نظام تعلیم وتربیت، که افزایش کیفیت یادگیری دانش آموزان و رشد علمی و فرهنگی آنان است، می باشد.کاربرد فناوری های جدید و پیشرفته هر چند مزایایی به همراه دارد، اما با معایبی نیز همراه است. در این مقاله تلاش شده است ضمن معرفی این فناوری، مزایا و نیز موانع و چالش هایی که در استفاده از این فناوری وجود دارد، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در پایان توصیه ها و راهکارهایی در زمینه استفاده بهینه از فناوری‏های آموزشی ارائه شده است و در نهایت پیشنهاداتی به وزارت آموزش و پرورش بعنوان اولین متولی اجرایی در زمینه فوق مطرح گردید.
کلیدواژه ها:
یادگیری الکترونیکی، فناوری آموزشی، مدرسه هوشمند، مزایا، چالش ها
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است