تاثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله (PBL) بر نگرش ریاضی دانش آموزان هنرستانی(رشته معماری)
کد مقاله : 1040-MECCO
نویسندگان:
فاطمه زارعی *
دبیر /سازمان آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
چکیده – شیوه های آموزش سنتی که در آن معلم به عنوان سخنران و انتقال دهنده دانش ریاضی باشد، در سیستم آموزشی فعلی پاسخگوی تمام نیازها و تفاوت های فردی یادگیرندگان در یادگیری ریاضی نیست. از آنجایی که برخی یادگیرندگان همچون دانش آموزان هنرستانی نگرش مثبت و علاقه ی کافی به یادگیری ریاضی ندارند، در این تحقیق سعی بر بررسی اجرای یادگیری فعال همچون یادگیری مبتنی بر حل مساله (PBL) بر نگرش ریاضی 32 دانش آموزان دختر هنرستانی (رشته معماری) در شهر تهران در مقابل آموزش سنتی دارد. لذا با روش تحقیق نیمه آزمایشی، اساس شیوه (PBL) در درس ریاضی (2) پیاده سازی شد و سپس از پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش ریاضی استفاده شد. نتایح آزمون آماری تی- تست نشان داد که یادگیری مبتنی بر حل مساله (PBL) بر نگرش ریاضی دانش آموزان هنرستانی (رشته نقشه کشی معماری) تاثیر مثبتی در مقابل آموزش سنتی داشت. لذا پیشنهاد می شود، معلمین برای دانش آموزان هنرستانی، تدریس ریاضی را مبتنی بر موقعیت مداری، به شیوه مشارکتی و خودآموزی و توجه به راه حل های غیر معمول که اساس شیوه ساله (PBL) است، پیاده سازی کنند.
کلیدواژه ها:
کلید واژه- ریاضی، یادگیری مبتنی بر حل مساله، یادگیری فعال، نگرش ریاضی، هنرستان.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است