بررسی روش‌های ایجاد انگیزه در افزایش میزان علاقمندی دانش آموزان رشته‌ی ریاضی و انسانی نسبت به درس ریاضی در دبیرستان دخترانه کوثر بندرانزلی
کد مقاله : 1041-MECCO
نویسندگان:
بیتا حاجی جعفری *
دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
– نتایج تحقیقات نشان دهنده ی نبود انگیزه کافی جهت یادگیری درس ریاضی در میان فراگیران می‌باشد. با توجه به اینکه در یادگیری درس ریاضی علاوه بر در نظر گرفتن فرایندهای شناختی و ساختار دانش ریاضی، عوامل دیگری چون توجه به بعد عاطفی نیز مهم می باشد، بدین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش‌های ایجاد انگیزه، در افزایش علاقمندی به درس ریاضی دانش‌آموزان اجرا شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. جامعه‌ی آماری شامل دانش‌آموزان دوم دبیرستان رشته های ریاضی و انسانی دبیرستان کوثردر سال تحصیلی 95-94 بود. اعضای نمونه(۶۰ نفر) به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها توسط پرسشنامه محقق ساخته سنجش علاقمندی به درس ریاضی در قالب لیکرت5 گزینه ای (ازخیلی کم تا خیلی زیاد) با پایایی برابر 83/0 جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و توسط آزمون t وابسته و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که ایجاد انگیزه بر میزان علاقمندی دانش‌آموزان در هر دو رشته موثر و بین میزان علاقمندی دانش‌آموزان قبل و بعد از ایجاد انگیزه تفاوت معنی‌ داری وجود دارد و سطح معنی داری بدست آمده کمتر از 05/0 می‌باشد. میزان علاقمندی در دانش‌آموزان رشته‌ی ریاضی بیشتر از دانش‌آموزان انسانی می‌باشد.
کلیدواژه ها:
ایجاد انگیزه، افزایش علاقمندی، درس ریاضی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است