فناوری و نقش آن در آموزش ریاضی
کد مقاله : 1042-MECCO
نویسندگان:
بیتا حاجی جعفری *
دبیر آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
مراکز آموزش ریاضیات و علوم درکشورهای پیشرفته ی صنعتی درحال بازنگری مطالب موردنیاز شاگردان و نحوه ی تدریس این مطالب با تاکید بر یادگیری و تعمیق بهتر مطالب هستند. بنا به گفته ی شورای ملی معلمان ریاضی، که تکنولوژی را به عنوان یکی از شش استاندارد تدریس ریاضیات مدرسه ای در نظر گرفته: “تکنولوژی در تدریس و یادگیری ریاضی نقش اساسی دارد”. با توجه به تحقیقات متعددی که در مورد استفاده از رایانه ها و نرم افزارهای چندرسانه ای در امر تدریس انجام یافته است می توان گفت زمانی که نرم افزارهای آموزشی درکنار روش سنتی تدریس و درکلاس درس مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج یادگیری را بهبود می بخشند. نتایج بررسی ها نشان می دهد جذابیت فناوری برای دانش آموزان مدرسه ای زیاد است و انتظار می رود یکی از عوامل ایجاد انگیزه یادگیری درآنها شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فناوری و تکنولوژی در تدریس و یادگیری ریاضی دانش آموزان می باشد.
کلیدواژه ها:
یادگیری ، تکنولوژی درتدریس ، فناوری، نرم افزارهای آموزشی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است