آموزش معکوس: رویکردی نوین در تدریس ریاضی مبتنی بر تکنولوژی
کد مقاله : 1043-MECCO
نویسندگان:
نجمه خصالی اقطاعی *1، ابوالفضل رفیع پور2
1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش ریاضی دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان
2عضو هیئت علمی بخش آموزش ریاضی، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده مقاله:
آموزش معکوس یک رویکرد آموزشی است که در آن مفاهیم درس از طریق اینترنت، ویدیوهای معلم ساخته یا دیگر رسانه های بصری خارج از فضای سنتی (در منزل، کتابخانه و... ) در اختیار دانش‌آموزان قرار می گیرد. بعد از اینکه دانش‌آموزان مفاهیم درسی را مطالعه نمودند، از آنها انتظار می رود که جلسه بعد بهمراه کلاسی‌هایشان در بحث وبکارگیری موضوع همکاری کنند و تکالیف را به صورت گروهی انجام دهند. از آن جهت که جای تدریس و تکلیف منزل در این شیوه معکوس شده است، به این روش آموزش معکوس می‌گویند. در این روش معلمان با دانش‌آموزان از طریق بحث در مورد نکات مبهم، فراهم کردن مثال‌های واقعی زندگی مرتبط با محتوای درس، به چالش کشیدن دانش‌آموزان برای تفکر عمیق‌تر ،تعامل می کنند. از آنجا که تحقیقات اندکی در زمینه رویکرد آموزش معکوس، در جهان و به خصوص ایران انجام شده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش دانش‌آموزان نسبت به کاربرد این رویکرد در آموزش ریاضی طراحی شد. این مطالعه بخشی از یک مطالعة بزرگتر است که در آن علاوه بر نگرش دانش‌آموزان، عملکرد آنها نیز بررسی می‌شود. مشارکت کنندگان در این تحقیق تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه هفتم بودند. مطالعه به مدت هشت جلسه در مبحث جذر و توان از کتاب درسی آنها و مطالب تکمیلی مربوط به آن انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر دانش‌آموزان به این رویکرد علاقه مندند و اگر فرصت انتخاب به آنها داده شود روش معکوس را انتخاب می‌کنند.
کلیدواژه ها:
آموزش سنتی، آموزش معکوس، ابزار تکنولوژی، نگرش دانش‌آموزان.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است