مطالعه استانداردهای آموزش ریاضی در کشور سنگاپور به عنوان کشوری موفق در آزمون تیمز
کد مقاله : 1044-MECCO
نویسندگان:
فرزانه فروزانفر *1، عدنان عزیزی2، مریم عبدالملکی3
1دبیر آموزش و پرورش استان کردستان
2کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش کردستان
3دبیر -آموزش و پرورش مدرس -دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
امروزه دست یابی به یک نظام آموزشی برتر، کارآمد و پیشرفته، یکی از مهمترین هدف‌های آموزش و پرورش است. تقریبا در کلیه جوامع، مسایل و هدف‌های آموزشی به همدیگر شباهت دارند، ولی روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مورد استفاده در امر آموزش علوم و حل مشکلات مرتبط، با سنت‌ها و فرهنگ هر یک از جوامع ارتباط پیدا می‌کند. بدیهی است که مطالعه تجربه‌ها و شیوه‌های توسعه و اصلاحات آموزشی سایر کشورها بر توانایی ما در جهت رفع دشواری‌های موجود در نظام آموزش علوم و فناوری خواهد افزود و ما را از تکرار تجربه‌های تلخ دیگران باز می‌دارد. عملکرد بسیار خوب دانش‌آموزان سنگاپوری در ادوار مختلف مطالعات تیمز در مقابل نتایج بسیار ضعیف دانش‌آموزان ایرانی، ما را بر آن داشت تا در این نوشتار به بررسی برنامه آموزشی ریاضیات سنگاپور، دستاوردها و نقاط قوت و ضعف آن و همچنین نحوه ارتباط آن با مطالعات TIMSS بپردازیم.
کلیدواژه ها:
آزمون تیمز TIMSS، مطالعه تطبیقی، برنامه درسی ملی، چارچوب آموزشی ریاضیات در سنگاپور SMCF.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است