استفاده از نظریه APOS در تدریس دایره مثلثاتی
کد مقاله : 1045-MECCO
نویسندگان:
حبیبه افتخاری *
اموزگار اموزش و پرورش
چکیده مقاله:
چکیده- یکی از موضوعاتی که اکثر دانش آموزان در درک عمیق آن دچار مشکل هستند،موضوع مثلثات و دایره مثلثاتی و توابع وابسته به آن است. بر این اساس، تحقیقی پیمایشی به منظور سنجش میزان درک دانش آموزان سوم ریاضی از دایره واحد مثلثاتی و توابع وابسته به آن، انجام شد. سوالات این تحقیق عبارتند از :
 چه سازه های ذهنی از توانایی دانش آموزان، درفرایند مفهوم سازی توابع سینوس و کسینوس و توابع معکوس آنها (بر اساس نظریه APOS ) وجود دارد؟
کدام یک از سازه های ذهنی حدس زده شده، از کار دانش آموزانی که در حال انجام فعالیت های حل مسئله شامل توابع سینوس و کسینوس و معکوس آنها ، بر اساس نظریه APOS ،می باشند، قابل استنباط است؟
در این تحقیق از 60 نفر دانش آموز دو کلاس سوم ریاضی دبیرستان به عنوان نمونه، ابتدا یک امتحان کتبی شامل 12 سوال با موضوع رادیان ،درجه و تبدیل آنها به یکدیگر، مفهوم کمان و اندازه گیری آن، توابع سینوس و کسینوس، و نمودارهای آنها ،گرفته شد. سپس از میان این 60 دانش آموز بر مبنای امتحان کتبی، تعداد 7 نفر انتخاب شدند، و با این 7 نفر مصاحبه ای شامل 6 سوال، انجام و نتایج آن در جدولی گردآوری گردید. بر اساس مشاهدات انجام شده، میتوان نتیجه گرفت، اکثر دانش آموزان در اندازه گیری صحیح کمان، دچار مشکل بوده و درک درست و جامعی از دایره مثلثاتی و مفاهیم وابسته به آن و واحد رادیان، نداشتند و یادگیری مفاهیم بیشتر براساس "حفظ کردن "بوده است.
کلیدواژه ها:
کلید واژه- رادیان-کمان –APOS - سینوس و کسینوس – معکوس تابع
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است