بررسی تنوع شکل‏ها در راهبرد رسم شکل
کد مقاله : 1046-MECCO
نویسندگان:
اعظم رضایی *
دبیر آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان
چکیده مقاله:
هدف از مطالعه‏ ی حاضر، بررسی انواع شکل‏های تولید شده توسط حل کنندگان مسئله، هنگام استفاده از راهبرد رسم شکل برای حل مسائل کلامی ریاضی می‏باشد. این مطالعه، به روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‏ ی آماری این پژوهش، 2734 دانش‏ آموز دختر پایه‏ ی هفتم است که 423 نفر از این دانش ‏آموزان به روش نمونه‏ گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش، 5 سوال از سوالات مسابقات ریاضی کانگورو بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط چند تن از اساتید ریاضی و آموزش ریاضی تأیید شد. جهت بررسی پایایی، به کمک نرم افزار 21 spss، آلفای کرونباخ آن 77/0 به دست آمد که در سطح مطلوبی بود. در مطالعه‏ ی حاضر به بررسی یکی از سوالات استفاده شده در پژوهش اصلی پرداخته شده است. پس از بررسی پاسخ‏ها ملاحظه شد راهبردی که غالباً مورد استفاده‏ ی دانش ‏آموزان قرار گرفت، رسم شکل بود. همچنین، دانش‏ آموزانی که این راهبرد را برای حل مسئله به کار بردند؛ شکل‏های متنوعی رسم کردند. این موضوع ممکن است ناشی از تنوع روش فکر کردن آنان راجع به مسائل، اَشکال متنوع رسم شده در کتب درسی و یا به دلیل تنوع در اَشکال رسم شده هنگام آموزش معلمان باشد. همچنین، تصور ذهنی‏ که افراد متفاوت راجع به یک مسئله و مسیر حل دارند. مختلف است. برنامه‏ ریزان آموزشی و مؤلفان کتب درسی می‏توانند در هنگام تدوین برنامه‏ ها و کتب آموزشی، اَشکال متنوع‏ تری در کتب درسی بگنجانند تا دانش‏ آموزان با شکل‏ها ی بیشتری آشنا شوند.
کلیدواژه ها:
آموزش ریاضی، حل مسئله، راهبرد رسم شکل.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است