بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن
کد مقاله : 1047-MECCO
نویسندگان:
معصومه نوروزی *1، سمیه معتمد2
1دانشگاه آزاد اسلامی
2استادیار
چکیده مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی بوده و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن در ناحیه یک شهر بندرعباس در سال تحصیلی1396-1395 انجام شد. این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. در مطالعه حاضر با استفاده از نمونه گیری در دسترس، دو کلاس از مدارس دخترانه شهر بندرعباس انتخاب شد. داده ها از طریق پیش آزمون و پس آزمون به کمک پرسشنامه استاندارد اختلال یادگیری جمع آوری شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که میزان شیوع اختلال یادگیری ریاضی در بین دانش آموزان مورد مطالعه، کمتر از 20 درصد است و همچنین در این مطالعه نشان داده شد که آموزش به کمک دست سازه ها و مشارکت دانش آموزان در ساخت آن باعث کاهش اختلال یادگیری ریاضی می شود و همچنین تدریس به روش سنتی تاثیر معنی داری در کاهش اختلال یادگیری ریاضی ندارد.
کلیدواژه ها:
یادگیری، اختلال یادگیری ، پیشرفت تحصیلی و اختلال یادگیری ریاضی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است