نگاهی به درس آمار در مقطع دبیرستان: چالش ها همراه با تحلیل آماری
کد مقاله : 1049-MECCO
نویسندگان:
مهدی علی‌محمدی *
استاد
چکیده مقاله:
در دنیای امروز و در کشورهای توسعه یافته کمتر کسی است که از اهمیت و جایگاه علم آمار آگاه نباشد. اما پژوهش ها نشان می دهد که در کشور ما این علم هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده که یکی از اصلی ترین دلایل آن فقدان کتاب و روش تدریس مناسب در پایه علم آموزی کشور یعنی آموزش و پرورش است. در این مقاله ابتدا به مشکلات موجود در ارائه درس آمار در دبیرستان می‌پردازیم. در متن اشاره ای به اصلاح برخی قسمت های آموزشی نیز شده است که از مهمترین آن ها می‌توان به معرفی و شناساندن علم آمار و کاربرد آن در علوم مختلف، ایجاد انگیزه در دانش آموزان، متخصص بودن مدرس، پرداختن بیشتر به قسمت های جذاب درس و به طور کلی تغییر ساختار کتاب فعلی برای مقطع دبیرستان، اشاره کرد. در پایان، چندین نتیجه از یک طرح آماری در این زمینه را مطرح کرده و پیشنهاداتی را بیان می‌کنیم.
کلیدواژه ها:
اهمیت آمار، ایجاد انگیزه، تناسب رشته مدرس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است