بازنمایی های فضایی از واقعیت تا ذهن کودک
کد مقاله : 1050-MECCO
نویسندگان:
محمود مهاجروطن *
آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
این پژوهش توسعه ی بازنمایی های فضایی بچه های پیش دبستانی را بررسی می کند. یک نمونه ی 27تایی ازبچه های 5 تا7 سال ازمهدکودک نوازش شهرکرمان که ازخانواده های مختلف وبا ویژگی های متفاوت بودند، انتخاب شدند و به صورت انفرادی از طریق تکالیف فضایی که آماده وطرح شده بودند، آزموده شدند. بچه ها یک به یک دعوت شدندتا شکل های لگوی دوبعدی رامشاهده کنند و خصوصیات و ویژگی های تکالیف راحفظ کنند تادوباره آنها را از نو بازسازی نمایند. تحلیل های بازسازی بچه ها، یک بهبود از تفکرفضایی رانشان می داد. بازنمایی های فضایی، ساخت ذهنی مربوط به اطلاعات فضایی می باشند. این ساخت ذهنی، به عنوان یک فرآیند و به عنوان یک نتیجه، اشیاء و واقعیت ها را در ذهن فردمجسم می سازد. بیشترین فعل و انفعالات بچه ها با محیط طبیعی و اجتماعی، به استفاده از بازنمایی های فضائی مناسب نیاز دارد.
کلیدواژه ها:
بازنمائی – فضا یی – خصوصیات ریاضی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است