درگیری برای یادگیری مفهوم سطح و حجم هفتم در آزمایشگاه ریاضی
کد مقاله : 1052-MECCO
نویسندگان:
اعظم صحرائی *1، فرزانه بیگی2، زهرا دهقان1
1دبیر/آموزش و پرورش
2دبیر/ آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
دانش آموزان از طریق فعالیتهای گوناگون می توانند علم آموزی کنند .هر فعالیت باید اصول علمی را واضح تر وجالب تر سازد و به دانش آموزان این امکان را بدهد که علاوه بر ذهن، به دست ورزی بپردازند. روش تدریس به کار گرفته شده در این پژوهش از سالیان پیش در آموزش علوم تجربی مورد استفاده بوده است. در سال‌های اخیر با توجه به اثرگذاری آن، در آموزش‌های غیر ازعلوم تجربی به کار برده شده است. الگوی تدریس آزمایشگاهی، روشی است که بیشترین تمرکز را بر اطلاعات دست اول دارد، با اطلاعاتی که از طریق انواع جستارها و آزمایش‌ها به دست می‌آید. آزمایش، مشاهده و بکارگیری مواد واقعی از سوی افراد و گروه‌های کوچک پدیدآیی اطلاعات را فراهم می‌آورد. به واقع روش تدریس آزمایشگاهی، بسط یافته روش تجربی است. این پژوهش برای بررسی تاثیر درگیر شدن در یادگیری مفهوم سطح و حجم در آزمایشگاه ریاضی، دانش-آموزان دختر پایه‌ی هفتم شهر هرات انجام شد. روش نمونه‌گیری با استفاده از نمونه در دسترس است، به این منظور 36 نفر از دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر هرات از توابع استان یزد انتخاب شدند. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پس‌آزمون با گروه کنترل است. افراد به دو گروه 18نفره، کنترل و گواه تقسیم شدند و پس از اجرای جلسات آموزش به مدت 1ماه در 2جلسه 90 دقیقه‌ای، نتایج به عمل آمده طی دوره آموزش و پس آزمون‌ها، حاکی از تاثیر قابل توجه درگیر شدن برای یادگیری مفهوم سطح و حجم در آزمایشگاه ریاضی دانش‌آموزان درگروه آزمایش بود.
کلیدواژه ها:
روش تدریس آزمایشگاهی، مفهوم سطح و حجم، آزمایش، مشاهده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است