تأثیر انگیزش و درگیر نمودن دانش آموزان در تثبیت یادگیری و تدریس
کد مقاله : 1054-MECCO
نویسندگان:
سمیه نصیرایی *1، الهام یوسفی2
1آموزش و پرورش
2دبیر - آموزش و پرورش خراسان جنوبی
چکیده مقاله:
لازمه ی هر شروعی ایجاد ارتباط مطلوب و فضاسازی است. فرآیند یاددهی – یادگیری امری دوسویه است و به توافق دوسویه نیاز دارد. معلم نمی تواند بدون توجه به انگیزه و علاقه دانش آموزان شروع به تدریس کند. در واقع انگیزه ها، نیرویی قوی در فرآیند آموزش و یادگیری هستند و موتور محرک تلاش و فعالیت برای یادگیری می باشند. بهترین راه ایجاد علاقه در یادگیرندگان، بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفی روش های آموزشی است. از این طریق دانش آموزان به موفقیت بیشتری در یادگیری نایل می آیند و این موفقیت، علاقه و انگیزش آنها را نسبت به یادگیری مطالب تازه افزایش می دهد. در این مقاله ابتدا روش ها و فنون افزایش سطح انگیزش در دانش آموزان ذکر شده و سپس به بررسی تأثیر دو عامل مهم انگیزه و درگیر کردن دانش آموزان در یادگیری پایدار پرداخته شده و راهکارهایی ارائه شده که معلم با به کار بستن آنها می تواند، ساختار تلاش ها و هدفهایش را در کلاس درس بهبود بخشد.
کلیدواژه ها:
یاددهی - یادگیری ، یادگیری پایدار ، انگیزش، درگیر کردن
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است