جایگاه منطق و ریاضی در اندیشه فارابی وتاثیر آن بر آموزش
کد مقاله : 1056-MECCO
نویسندگان:
حمیدرضا امیری *
کارشناس مسول گروه ریاضی دفتر تالیف کتابهای درسی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی
چکیده مقاله:
چکیده- ابونصر فارابی به علت معلومات وسیعش در علوم مختلف همچون فلسفه،منطق،ریاضیات،نجوم،موسیقی و غیره در مقابل ارسطو که به معلّم اول معروف است، به معلّم ثانی مشهور است. وقتی یک فیلسوف به ریاضیات و منطق می پردازد، فلسفه ریاضیات و فلسفه منطق حاصل قابل تعمل و مداقه است. در این مقاله به صورت اجمالی به فلسفه منطق و ریاضیات فارابی اشاره شده و تاثیرات او بردانشمندانی همچون ابوعلی سینا تا حدودی بررسی می شود. از زاویه ای دیگر وقتی به لقب معلم ثانی برمی خوریم بی شک موضوع آموزش اولین مطلبی است که ذهن مارا مشغول می کند. آیا فارابی یا معلم ثانی به راستی آموزشگر نیز بوده است؟ جایگاه منطق و ریاضی در اندیشه فارابی وتاثیر آن بر آموزش چیست؟ یکی از مباحث مورد بررسی در این مقاله، تاثیر فارابی بر آموزش و تعلیم علوم است، که با توجه به لقب معلم ثانی و سابقه وی در تقسیم بندی علوم، صورت می پذیرد.
کلیدواژه ها:
فارابی ، فلسفه ، منطق ، ریاضیات ، آموزش، طبقه بندی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است