ریاضیات و ارتباط آن با سایر علوم و تکنولوژی
کد مقاله : 1057-MECCO
نویسندگان:
محمدرضا داداشی *1، احمدرضا حقیقی2
1مربی گروه ریاضی،دانشگاه پیام نور، ایران
2عضو گروه ریاضی دانشگاه فنی و حرفه ای اورمیه
چکیده مقاله:
علم ریاضیات شاخه ای از علوم است که برای اثبات گزاره های آن بر خلاف سایر علوم از قبیل علوم طبیعی، علوم اجتماعی و مهندسی که بررسی آنها نیازمند علوم دیگری مثل منطق و ریاضیات است، نیاز به علوم دیگری نیست. بطوریکه ریاضیات علم مدل دهی به سایر علوم است و برای اثبات علوم دیگر به کار می رود. ما همواره از مفاهیم ریاضی و کاربردهای آن بدون اینکه متوجه باشیم در زندگی روزمره، صنعت و سایر حوزه های علوم استفاده می کنیم. ارتباط ریاضی با زندگی روزمره، صنعت و سایر علوم در پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد ونشان دادن کاربرد ریاضی در سایر علوم و حوزه ها باعث ایجاد علاقه و انگیزه در دانش پژوهان و درک بهتر و یادگیری معنی دار ریاضیات می شود. در مقاله حاضر، برقرار کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در زندگی روزمره، تکنولوژی و سایر علوم و مسائل موجود در جامعه بیان می گردد.
کلیدواژه ها:
علم ریاضیات، مدل دهی، کاربرد ریاضی، زندگی روزمره، سایر علوم، صنعت.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است