چگونه می توان با استفاده از طرح فراشناخت نتایج ارزشیابی دانش آموزان را ارتقا داد؟
کد مقاله : 1059-MECCO
نویسندگان:
طاهره پوربهاالدینی *، مریم عادلی ساردو
دبیری
چکیده مقاله:
- تحقیق حاضر تلاش کرد که با استفاده از طرح فراشناخت و استفاده از راهکارهای عملی این طرح در آزمون‌های ریاضی دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم، نتایج آزمون های این دانش آموزان را بهبود ببخشد. این تحقیق در میان دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم دبیرستان دوره اول ریحانه که در آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان کرمان قرار دارد، انجام شد. در طول انجام این تحقیق دانش آموزان با راهکارها و فعالیت های کنترلی فراشناخت بر چگونگی مدیریت اشتباهات خود در آزمون های ریاضی آشنا شدند و به طور عملی این راهکارها را به کار بستند. تلاش این دانش آموزان برای تسلط بر کنترل اشتباهات خود در چک لیست های مخصوص این تحقیق ثبت شده است. این چک لیست ها نشان می دهد که اشتباهات دانش آموزان متوسط و خوب در آزمون‌های ریاضی با استفاده از طرح فراشناخت کاهش یافته است و در بسیاری از موارد به صفر رسیده است. دانش آموزان قوی هم خود به طور ناخودآگاه از طرح فراشناخت استفاده می کردند که تلاش شد به استفاده از فراشناخت در تصحیح اشتباهات خود آگاهی پیدا کنند. این طرح درباره دانش آموزان ضعیف نتایج رضایت‌بخشی نداشت. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق استفاده از چک لیست و مصاحبه بود.
کلیدواژه ها:
فراشناخت، ارزشیابی، ریاضی، دانش‌آموزان
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است