تأثیر تدریس بر مبنای طبقه بندی اصلاح شده بلوم بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر در توابع مثلثاتی
کد مقاله : 1061-MECCO
نویسندگان:
علی آجورلو *
دانشجو- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
چکیده مقاله:
اندرسون و همکارانش طبقه بندی اولیه بلوم را در سال 2001 مورد تجدیدنظر قراردادند و جدولی دو بعدی برای طبقه بندی اهداف آموزشی ارائه نمودند . تأکید بر روی سطوح مختلف فرایندهای شناختی ، توجه به سطوح مختلف دانش از جمله دانش فراشناختی و توسعه طبقه بندی از یک بعد به دو بعد، از جمله مزیت های طبقه بندی اصلاح شده بلوم است . هدف از پژوهش بررسی تأثیر تدریس بر مبنای طبقه بندی اصلاح شده بلوم بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه رشته ریاضی منطقه 2 تهران در توابع مثلثاتی بوده است. به این منظور در پژوهشی نیمه تجربی، دو گروه 30 نفره از دانش آموزان به عنوان گروه آزمایش و کنترل(انتخاب) شدند. و بر اساس اهداف آموزشی و عملکرد مورد انتظار از دانش آموزان در فصل پنجم کتاب ریاضی 2 در سال تحصیلی 95-94، فعالیت ها و مثال های مناسب جهت تدریس در گروه آزمایش تدوین گردید. و برای ارزیابی عملکرد دانش آموزان 24 سؤال برای خانه های جدول طبقه بندی اصلاح شده بلوم، همسو با فعالیت ها و اهداف طراحی گردید. پس از استخراج داده ها، تجزیه و تحلیل با نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد ریاضی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد.
کلیدواژه ها:
طبقه بندی بلوم، طبقه بندی اصلاح شده، تدریس، عملکرد ریاضی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است