عوامل ضعف آموزش درس ریاضی و مشکلات مربوط به آن
کد مقاله : 1062-MECCO
نویسندگان:
شراره شکرالهی *
معلمان
چکیده مقاله:
در این مقاله به اهمیت ریاضی و آموزش ریاضی در کشور که دارای ضعفهایی است پرداخته شده و در ادامه در مورد اهداف آموزش ریاضی به طور کلی بحث شده که شامل: هدف پرورشی، آموزشی، فرهنگی، عاطفی و اهداف آموزش ریاضی است. سپس مقاله به قسمت هایی از عوامل ضعف های موجود در آموزش درس ریاضی مانند عوامل مربوط به محتوای کتابهای درسی، عوامل مربوط به خود دانش آموز، عوامل ضعف آموزش درس ریاضی ابتدایی مربوط به معلمان و چندین عامل دیگر که شامل نقش فضا و مکان، نقش خانواده، نقش کلاسهای خصوصی، کمبود یافته های علمی درس ریاضی، کمبود وسایل آموزشی ریاضی، پرداخته است. پس از آن، عوامل ضعف آموزش درس ریاضی در دوره ابتدایی به صورت مختصر اشاره شده است. پس از بررسی موارد یادآوری شده، مشخص گردید که همه عوامل در ضعف آموزش ریاضی مؤثر هستند و تنها یک عامل را نمیتوان مقصر اصلی شناخت.
کلیدواژه ها:
ضعف آموزش ریاضی، کتابهای درسی، معلمان، دانش آموز
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است